Fryske Akademy

Auteur
Trefwoord, ISBN, auteur of uitgever

Sorteren op

Afb. Titel, Auteur, ISBN Uitgever, Taal Extra info Conditie Prijs
Akkrumer Almenak Akkrumer Almenak Utjown fan M. Bakker 9789096171511 Fryske Akademy
202 pagina's Paperback, 24 cm, 202 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good. ISBN: 90961715199. ★★★ € 10,00 Bestellen
Beknopte spraakkunst van het Schiermonnikoogs Beknopte spraakkunst van het Schiermonnikoogs Fokkema, D Fryske Akademy
54 pagina's Linnen band, 20 x 14 cm, 54 pp. 'Fryske Academy 172'. Cond.: goed / good. ★★★ € 5,00 Bestellen
De bibleteek fan Japik Gysberts Holckama. Nr. 1. Minsken en boeken. F.A. nr. 224 Galama, E. Fryske Akademy
1963 44 pagina's Genaaid, 44 pp Uitgever: Fryske Akademy, Ljouwert, 1963 € 5,50 Bestellen
Boerke Thae Sybesma, R. P. Fryske Akademy
1978 152 pagina's Gebonden, 152 pp ex-bibliotheek-ex Uitgever: Fryske Akademy, Coulonhus, Ljouwert, 1978 € 4,50 Bestellen
Bydragen ta pleatslike skiednis II Skiermuntseach. Harns/Harlingen. Eagmaryp. St. Jansgea. Ousternijegea Bergsma, W. / Ph. H. Breuker, J. A. Mol / P. Nieuwland (ûnder redaksje fan ) Fryske Akademy
Nederlands
1987 Geïll. 158 pag. Uitgever: Fryske Akademy, Ljouwert, 1987 € 11,00 Bestellen
Bydragen ta Pleatslike Skiednis II: Skiermuntseach, Harns / Harlingen, Eagmaryp, St Bydragen ta Pleatslike Skiednis II: Skiermuntseach, Harns / Harlingen, Eagmaryp, St Jansgea, Ousternijegea Bergsma, W. e.a 9789061716709 Fryske Akademy
158 pagina's Paperback, 22 cm, 158 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good. ISBN: 9061716705. ★★★ € 9,50 Bestellen
Codex Hummercensis Codex Hummercensis (Groningen, UB, Peip12). An Old Frisian Legal Manuscript in Low Saxon Guise Johnston, Thomas Stanley Baker 9789061718581 Fryske Akademy
626 pagina's Paperback, 24 cm, 626 pp. Cond.: goed / good. ISBN: 9061718589. ★★★ € 25,00 Bestellen
Earrebarren yn Fryslan Earrebarren yn Fryslan Bosch, G. Fryske Akademy
Nederlands
1970 36 pagina's Goed ★★★ € 4,95 Bestellen
Feroaring yn byld en ban Feroaring yn byld en ban Laverman, Jant 9789061719045 Fryske Akademy
Nederlands
2000 204 pagina's Zeer goed, ex. bibliotheek Onderzoek naar de veranderingen van de doelstellingen van auteurs en samenstellers van bloemlezingen van kinderpoezie in de loop van de twintigste... € 13,95 Bestellen
De Friese huizen van de Duitse orde De Friese huizen van de Duitse orde Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap Mol, J.A 9789061717393 Fryske Akademy
416 pagina's Hardcover, 25 cm, 416 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Zinnen met een highlighter gemerkt. Incl. bijbehorende kaart. Cond.: goed / good. ISBN: 9061717396. ★★★ € 10,00 Bestellen
Friesland monumentaal Friesland monumentaal Molen, S.J. van der 9789070010362 Fryske Akademy
Nederlands
1976 200 pagina's 2e editie Zeer goed In takomst far us forline. Foto's Paul Vogt ★★★★ € 8,95 Bestellen
Friesland in het rampjaar 1672 Friesland in het rampjaar 1672 It jier fan de mist kânsen Kalma, J.j. En Vries, K. De (red.) 9789061714217 Fryske Akademy
255 pagina's Linnen band met stofomslag, 25 cm, 255 pp. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good. ISBN: 9061714214. ★★★ € 10,00 Bestellen
Frysk, from en frij In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslân Bergsma. W. / D. Gorter / L. G. Jansma / C. H. A. Verhaar (onder red. van ) Fryske Akademy
1988 Geïll. 276 pag. ex-tresoar-ex. Uitgever: Fryske Akademy, Ljouwert, 1988 € 12,50 Bestellen
Frysk kertiersteateboek Frysk kertiersteateboek Koopmans, Melle e.a 9789061718130 Fryske Akademy
532 pagina's Linnen band, 25 cm, 532 pp. Cond.: goed / good. ISBN: 9061718139. ★★★ € 19,50 Bestellen
Fryske Nammekunde. III Sipma, Dr. P. Fryske Akademy
1972 93 pag. Ex-Tresoor exemplaar Uitgever: Fryske Akademy, Coulonhus, Ljouwert, Leeuwarden. 1972 € 7,50 Bestellen
Fyftich jier fuotbalsport op in Frysk doarp -GAVC Fyftich jier fuotbalsport op in Frysk doarp -GAVC Brolsma, U.H. Fryske Akademy
39 pagina's Skreaun nei oanlieding fan it gouden jubileum fan de Grouster fuotbalklub GAVC. Eerste pagina is gedeeltelijk los en pag. 7 ligt los. Fryske Akademy, Ljouwert € 8,00 Bestellen
Gids voor genealogisch en biografisch onderzoek in Friesland Gids voor genealogisch en biografisch onderzoek in Friesland Nieuwland, P. ea. 9789061716884 Fryske Akademy
Nederlands
1988 152 pagina's 0e druk Zeer goed Monumenta Frisica. Fryske Argyfrige. € 7,95 Bestellen
Heerenveen platteland en vlek Heerenveen platteland en vlek Keizer, J. Fryske Akademy
Nederlands
144 pagina's Zeer goed ★★★★ € 8,95 Bestellen
Historische wandeling door Leeuwarden Historische wandeling door Leeuwarden Mensonides, H.M. Fryske Akademy
Nederlands
1957 96 pagina's Zeer goed, kaft goed De geschiedkundige ontwikkeling van Leeuwarden ★★★★ € 6,95 Bestellen
IJlst 1268-1968 IJlst 1268-1968 Fockema, Andreae S.J. - Bakker G. Fryske Akademy
Nederlands
1968 72 pagina's Zeer goed, kaft goed ★★★★ € 9,95 Bestellen

Pagina's